منظور از شانه و تراکم در فرش ماشینی چیست؟

منظور از شانه و تراکم در فرش ماشینی چیست؟