فرش پردیسان

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان آراسته

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 1200 تراکم طولی فرش (تراکم) 3600..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان ترلان

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان رخساره

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان زرافشان

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 1200 تراکم طولی فرش (تراکم) 3600..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان شمیم

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 10 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 1000 تراکم طولی فرش (تراکم) 3000..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان صنوبر

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان مانا

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان ماه چهره

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان مهرافشان

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2100..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان نقشینه

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 1200 تراکم طولی فرش (تراکم) 3600..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان ونوس

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 1200 تراکم طولی فرش (تراکم) 3600..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان پرهیب

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان کادوس

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 1200 تراکم طولی فرش (تراکم) 3600..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان گوهر افشان

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

عدم موجودی در انبار

فرش ماشینی پردیسان گیسو افاق

0تومان

در متراژ چهار متری , شش متری , نه متری , دوازده متری , یک و نیم متری کیفیت درجه یک شکل مستطیل تعداد رنگ 8 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه) 700 تراکم طولی فرش (تراکم) 2550..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)